Algemene voorwaarden

Streepjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Organisator: De handelaar die de reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als organisator beschouwd de handelaar die de reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één reisdienst en de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.
Reiziger: iedere persoon die met Behind The Mountains Travel een overeenkomst betreffende een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW. Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals hulppersonen (chauffeurs/gidsen/etc.) van Behind The Mountains Travel
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij Behind The Mountains Travel zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van de reis.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een pakketreis of indien de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele reisdienst. Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Behind The Mountains Travel aangeboden of met Behind The Mountains Travel overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2 Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de reisdiensten die niet met Behind The Mountains Travel zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die reisdienst van toepassing.
2.3 Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Behind The Mountains Travel tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Behind The Mountains Travel.
2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen, of vermeld in de offerte. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Behind The Mountains Travel uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Behind The Mountains Travel verstrekte informatie. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Alle offertes en aanbiedingen door Behind The Mountains Travel zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Behind The Mountains Travel. Dit geldt ook indien de reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.
3.3 De reisovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Behind The Mountains Travel. De reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Behind The Mountains Travel accepteert. De dag van ontvangst van het door de klant ingevulde boekingsformulier geldt als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Het moment van betaling van de vliegtickets door de klant geldt als totstandkoming van de overeenkomst m.b.t. het boeken van de vluchten. Het boekingsformulier kan via email retour worden gezonden aan Behind The Mountains Travel. De reiziger wordt dringend verzocht te controleren of de door hem/haar ingevulde gegevens correct zijn en of de namen op de vliegtickets gespeld zijn volgens het paspoort. Bij een fout in de namen is de reiziger zelf verantwoordelijk voor de te maken kosten voor wijzigen. Door het insturen van het boekingsformulier verklaart de reiziger akkoord te gaan met de reisvoorwaarden van Behind The Mountains Travel. Na ontvangst van het boekingsformulier bevestigt Behind The Mountains Travel de ontvangst hiervan.
Behind The Mountains Travel vraagt bij boeking indien nodig om de paspoortnummers van alle reizigers. Indien een van deze nummers wijzigt voor vertrek, dient de klant het nieuwe nummer door te geven aan Behind The Mountains Travel.
3.4 Kennelijke fouten in het aanbod binden Behind The Mountains Travel niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Behind The Mountains Travel heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen.
3.5 Indien de reiziger bij de totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren en preferenties opgeeft, dan zal Behind The Mountains Travel met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening houden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.
3.6 Behind The Mountains Travel stuurt na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.
3.7 Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.
3.8 De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Behind The Mountains Travel.
3.9 De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Artikel 4 – Informatie door Behind The Mountains Travel
4.1 Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De hoogte van de geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Behind The Mountains Travel bekend waren op het moment van de offerte. Behind The Mountains Travel behoudt zich het recht voor om tot 6 weken voor vertrek de reissom te verhogen als gevolg van onvoorziene verhogingen van de vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen, heffingen en wisselkoersen.
Uitzondering hierop vormen prijsmaatregelen die door luchtvaartmaatschappijen en/of lokale overheden worden ingevoerd of verhoogd, inclusief nationale park entreegelden. Deze extra kosten mogen door Behind The Mountains Travel ook binnen 6 weken voor vertrek worden doorberekend aan de klant.
Om het risico van het koersverschil uit te sluiten kan de klant de reissom eerder dan de overeengekomen datum voldoen.
De offertes van Behind The Mountains Travel zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties. Indien een van de gekozen accommodaties niet meer beschikbaar is, zal Behind The Mountains Travel overleg met de klant een gelijkwaardige accommodatie kiezen. Evt. extra kosten hiervoor komen voor rekening van de reiziger.
4.2 Tijdig voor aanvang van de reis en na betaling van de gehele reissom worden de reisbescheiden door Behind The Mountains Travel aan de reiziger verstrekt. Eventueel door Behind The Mountains Travel geboekte vliegtickets incl. vertrek- en aankomsttijden zoals gemeld door de luchtvaartmaatschappij zullen tijdig voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden of overhandigd.
4.3 Behind The Mountains Travel kan algemene informatie geven over reisdocumenten (voor personen met de Nederlandse nationaliteit), maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken, en daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen.
4.4 Behind The Mountains Travel kan algemene informatie geven over vaccinaties en gezondheidszaken, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en compleetheid hiervan. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij instanties zoals de GGD, vaccinatiebureaus, etc.
4.5 De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Behind The Mountains Travel verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger.
4.6 De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten, welke tevens ongevallen en bagage dekt. De reiziger is niet verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten, echter raadt Behind The Mountains Travel dit ten zeerste aan.
4.7 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Behind The Mountains Travel gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Behind The Mountains Travel niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Artikel 5 – Informatie door de reiziger
5.1 Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger die de boeking verricht alle voor de reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen tijdens de reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger van deelname wordt uitgesloten door Behind The Mountains Travel of de reisdienstverleners. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.
5.2 Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij Behind The Mountains Travel in verband met eventuele gevolgen voor de reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

Artikel 6 – Betaling
6.1 Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 40% van de totale reissom (landarrangement) te zijn voldaan.
6.2 Eventueel geboekte vliegtickets en/of gorilla en chimpansee permits dienen direct en volledig betaald te worden.
6.3 Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
6.4 Indien de reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 De reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.
6.6 Indien de reiziger in verzuim is kan Behind The Mountains Travel het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, heeft Behind The Mountains Travel het recht de reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan Behind The Mountains Travel de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt Behind The Mountains Travel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets en/of gorilla en chimpansee permits onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets en permits in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de reiziger – een nieuw vliegticket en nieuwe permits worden geboekt.
7.2 De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging door de reiziger
8.1 De reiziger die de reis heeft geboekt kan Behind The Mountains Travel schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Behind The Mountains Travel zal de reiziger zo spoedig mogelijk informeren of het verzoek kan worden ingewilligd, en welk bedrag verschuldigd is voor doorvoering van de wijziging. Behind The Mountains Travel stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten (€ 50,- per wijziging per boeking) verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.
8.3 Indien ten tijde van de reis van één of meerdere betaalde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

Artikel 9 – Annulering door de reiziger
9.1 De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door Behind The Mountains Travel wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.
9.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd voor het landarrangement:

Bij annulering t/m de 28e dag voor vertrek : 70 % van de reissom
Bij annulering vanaf de 27e t/m de 14e dag voor vertrek: 80% van de reissom
Bij annulering vanaf de 13e dag t/m de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3 Voor annuleringen van vliegtickets geboekt door Behind The Mountains Travel gelden de gestelde voorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij.
9.4 Voor Gorilla Permits en Chimpansee Permits geldt geen restitutie.
9.5 Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen.
9.6 Reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een Calamiteit is vastgesteld, kan de reiziger vanaf drie kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als mogelijk en gewenst, omboeken.

Artikel 10 – Wijzigingen door Behind The Mountains Travel
10.1 Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis, zoals bijvoorbeeld gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Behind The Mountains Travel zich het recht voor om, vooraf of ter plaatse, wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. De reiziger kan er in zo’n geval van op aan dat Behind The Mountains Travel haar uiterste best doet om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie.
10.2 Behind The Mountains Travel en haar lokale vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten, materiële en immateriële schade als gevolg van vertraging of veranderingen in het reisschema, overboeking van accommodaties, verzuim van derden zijnde niet hulppersonen van Behind The Mountains Travel, ziekte, het weer, stakingen, calamiteiten, terroristische gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, rellen, oorlog, douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak buiten haar controle. Deze verliezen of kosten dienen te worden gedragen en betaald door de reiziger.
10.3 In het geval van overmacht heeft Behind The Mountains Travel het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.

Artikel 11 – Opzegging door Behind The Mountains Travel
11.1 Behind The Mountains Travel kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
Ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

– 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.
– 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.
– 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.
11.2 In bovenstaand geval betaalt Behind The Mountains Travel reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
11.3 Ingeval de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Behind The Mountains Travel het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Behind The Mountains Travel onverlet. De hieruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de reiziger.
11.4 Behind The Mountains Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten op te zeggen wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
Indien de oorzaak van de opzegging aan Behind The Mountains Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Behind The Mountains Travel. Indien de oorzaak van de opzegging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid
12.1 Behind The Mountains Travel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Behind The Mountains Travel is toe te rekenen. Dit geldt in het geval dat de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten aan een omstandigheid die Behind The Mountains Travel met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Behind The Mountains Travel, rekening houdend met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
12.2 Behind The Mountains Travel zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien Behind The Mountains Travel niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Behind The Mountains Travel bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 13 – Hulp en bijstand
13.1 Behind The Mountains Travel verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
13.2 Behind The Mountains Travel brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

Artikel 14 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
14.1 De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
14.2 Iedere aansprakelijkheid van Behind The Mountains Travel voor schade is beperkt tot eenmaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Behind The Mountains Travel.

14.3 Indien Behind The Mountains Travel aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.
14.4 Behind The Mountains Travel is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- en ongevallen- of annuleringsverzekeringen. Behind The Mountains Travel is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.
Behind The Mountains Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van in het wild levende dieren in het land van bestemming. Behind The Mountains Travel en haar lokale vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor het gevaar met betrekking tot deze dieren. Ook aanvaardt Behind The Mountains Travel geen aansprakelijkheid wanneer (bepaalde) dieren niet worden aangetroffen tijdens een rondreis. Behind The Mountains Travel organiseert reizen in avontuurlijke landen. De reiziger dient zich ervan bewust te zijn dat deze reizen een zekere mate van risico met zich meebrengen.
14.5 Voor excursies waar Behind The Mountains Travel niet in bemiddelt, wordt geen verantwoordelijkheid gedragen. Behind The Mountains Travel is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van haar zelf.

14.6 Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Behind The Mountains Travel verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU- verordeningen door Behind The Mountains Travel of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd. 14.7 Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen mogelijk van invloed zijn op de reisduur. Afgezien van aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek als gevolg van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Behind The Mountains Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging en/of annulering van vluchten van continentale en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 15 – Verplichtingen reiziger
15.1 De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Behind The Mountains Travel en de reisdienstverleners op te volgen. De reiziger wordt verzocht zich te houden aan regels en voorschriften met betrekking tot de nabijheid van wilde dieren, zowel door Behind The Mountains Travel of haar lokale vertegenwoordiger, of door de accommodatie.
15.2 Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft Behind The Mountains Travel dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.
15.3 Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Behind The Mountains Travel of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.
15.4 De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart Behind The Mountains Travel van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
15.5 De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de luchtvaartmaatschappij, en op tijd aanwezig te zijn op de luchthaven. Behind The Mountains Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en kosten die hieruit voortvloeien.
15.6 De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek het exacte tijdstip van vertrek te controleren.
15.7 De verplichting van Behind The Mountains Travel om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient Behind The Mountains Travel te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten.

Artikel 16 – Klachten
16.1 Behind The Mountains Travel verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens van Behind The Mountains Travel en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.
16.2 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de chauffeur/gids en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een oplossing kan vinden. Tevens dient de klacht duidelijk bij Behind The Mountains Travel te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

16.3 Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen een maand na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij Behind The Mountains Travel te zijn ingediend. De organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Werknemers van Behind The Mountains Travel, ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
17.2 Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Behind The Mountains Travel de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

 

Vragen of meer informatie?

Neem contact op!

Bekijk onze verschillende themareizen